Lincoln Park USAC Midgets Speedweek; Jim DenHamer Photos